Turnierplan

5.-22.10.2017 CSI-W Marokko Royal Tour
25.-29.10.2017 CSI 3* Montpellier
2.-5.11.2017 CSI-W / CSI 3* Lyon oder Liege
10.-12.11.2017 CSI 4* München
17.-19.11.2017 CSI 3* Vermezzo
23.-26.11.2017 CSI 2* Kreuth
1.-3.12.2017 CSI 4* Stockholm
7.-10.12.2017 CSI 5* Genf
15.-17.12.2017 CSI 3* Frankfurt